Ridabu IL

Håndbok

Håndbok

Trener- og laglederhåndbok for RIDABU IL

Alle trenere og lagledere i RIDABU IL må lese og etterleve de retningslinjer som er bestemt i klubben.

I Ridabu skal vi styre etter våre tre overordnede verdier:

- Trygghet: Alle våre spillere, trenere, lagledere og alle andre frivillige i klubben skal oppleve mestring, samhold og utvikling – Og for å oppleve dette må en ha trygghet

- Likeverd: I Ridabu skal vi satse på mangfold, og med det prinsipp om at fotball er for alle.

- Respekt: Vi skal vise god lagånd, Fair Play og behandle de involverte partene i fotballen med verdighet.

RIDABU – Hele laget gjør deg god

Som trener eller lagleder i Ridabu IL må du kjenne til og forholde deg til de retningslinjer som klubben har vedtatt for sin virksomhet. Denne trener- og laglederhåndboken er et verktøy som skal gjøre jobben som trener og lagleder i Ridabu litt enklere, samtidig som den skal bidra til å sikre at alle spillere får et godt sportslig og sosialt tilbud i klubben. Hensikten med laglederhåndboken er å gi trenere og lagledere en innføring i hvordan de skal utføre sine oppgaver i tråd med verdigrunnlag, retningslinjer og regler for god fotball utarbeidet av Norges Fotballforbund.

I tillegg til denne håndboka vil hjemmesiden, www.ridabufotball.no, være et viktig sted for oppdatert informasjon om lagene, klubben og personer med tillitsverv.

Klubbens styre og sportslige utvalg skal legge forholdene best mulig til rette for trening og kamp i klubbens regi.


LAGLEDERROLLEN

Laglederrollen i Ridabu innebærer et administrativt ansvar for driften av laget. Være lagets kontaktperson mellom klubbens styre og sportslig utvalg.

 • Bruke eget brukernavn og passord på hjemmesiden til registrering av spillere, trenere, lagledere og eventuelle foreldrekontakter. Holde registreringen oppdatert gjennom sesongen og kvalitetssikre opplysningene. Spørsmål rundt registreringer og brukernavn / passord til lagets område på hjemmeside gjøres til web@ridabufotball.no
  • NB! Korrekt medlemsregister med ajourførte e-postadresse til forelder som skal betale kontingent og jevnlig oppdatere liste med til enhver tid korrekt antall aktive spillere. Viktig med tanke på medlemstilskudd og faktureringssystem.
 • Sette opp og bruke lagets egen e-postadresse for informasjon innad i klubben. Innføring ved kontakt med web@ridabufotball.no
 • Sørge for nødvendig utstyr til laget gjennom kontakt med materialforvalter matrial@ridabufotball.no eller mobiltlf (se hjemmeside for oppdatert mobilnr.)
  • Ta kontakt i så god tid som mulig før dere trenger utstyret. Gjelder spesielt spillertrøyer
  • Hold oversikt og orden på lagets spillertrøyer og materiell
 • Stå oppført som kontaktperson for laget på fotballkretsens oversikt og melde på lag i seriespill gjennom bane@ridabufotball.no (banekomiteen melder på alle lag i FIKS-systemet)
 • Bestille treningstider gjennom bane@ridabufotball.no
 • Ta rollen som KAMPVERT ( i samarbeid med trener/foreldrekontakt) ved kamper på Black River Park
  • Ta kontakt med dommer i god tid før kampen (gjelder kamper med klubbdommer). Dommerinfo finnes på kalenderen på hjemmesiden www.ridabufotball.no
  • Skaffe ny klubbdommer til kamper hvor klubbdommerdommer melder avbud. Liste over registrerte klubbdommere finnes på www.ridabufotball.no
  • Ønske motstanders trenere, lagledere og spillere velkommen til kampen. Toaletter og evt. garderobe gjøres tilgjengelig
  • Dommer ønskes velkommen og veiledes etter behov før kamp, i pausen og etter hver kamp ( fokus på opplevelsen til dommer)
  • Lagledere på Ridabu har også et ansvar for å si i fra til tilskuere og andre lagledere som ikke oppfører seg etter fotballforbundets trener- og foreldrevettregler
 • Bidra til at foreldrene møter på dugnader i regi av klubben og laget. Spesielt viktig med fremmøte på kiosk og søppeltømming ( trenere og lagledere fritas hvis ønskelig for søppeltømming og kioskvakter)
 • Kvittere ut nøkkel til klubbens lokaler på Black River Park og evt. andre treningslokaler
 • Være spillernes og foreldrenes kontaktperson (sammen med evt. foreldrekontakt), og bidra aktivt til sosiale tiltak for laget.
 • Bidra til at alle foresatte / foreldre opplever lagets og klubbens aktivitet som positivt for sitt barn.


TRENERROLLEN

 • Legge til rette for fotballaktivitet med fokus på et godt sosialt miljø og ferdighetsutvikling av hver enkelt spiller
 • Forplikte seg til å følge klubbens retningslinjer for sin aktivitet
 • Holde seg oppdatert på de gjeldene prinsippene for barne- og ungdomsfotball gjennom hjemmesidene til Indre østland fotballkrets http://www.fotball.no/Kretser/indre_ostland/

og Norges fotballforbund http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/

 • Legge til rette for et fullverdig kamptilbud for alle spillere registrert i Ridabu IL
  • Dette innebærer at antall lag påmeldt i serie og cuper/ turneringer støtter opp under prinsippet om et fullverdig kamptilbud
  • Det betyr også at alle spillere som får beskjed om å møte til oppsatt kamp, skal spille kampen. Gjelder både for barne- og ungdomsfotball
  • I Ridabu er det viktigere å tenke spillerutvikling på lang sikt og at alle barn og ungdom skal spille fotball i Ridabu lengst mulig, enn å vinne kamper på kort sikt.
  • Bidra til et trygt og godt sosialt miljø for alle spillere. Slik at Ridabu IL fremstår som en attraktiv klubb for alle barn og unge på Ridabu og områdene rundt.
  • Klubbens målsetting er å gi et trenings- og kamptilbud i alle årsklasser i barne- og ungdomsfotballen.
  • I seriespill med 1. og 2. divisjon er det mulig å melde på lag etter nivådifferensieringsprinsippet, men samme retningslinjer som over gjelder uansett. Lag på samme årstrinn skal til vanlig trene sammen som en enhet.
 • Ta rollen som KAMPVERT ( i samarbeid med lagleder / foreldrekontakt) ved kamper på Black River Park (se laglederfunksjon)
 • Bidra til at alle foresatte / foreldre opplever lagets og klubbens aktivitet som positivt for sitt barn.


DOMMERE

 • Obligatorisk for alle gutte- og jentespillere på 7. trinn å delta på dommerkurs med klubbens dommerkoordinator hver vår. De som ønsker det blir satt opp til å dømme kamper i barnefotballen (6-12 år).
 • Klubbdommere må selv melde fra om oppsatte kamper man ikke kan dømme. Dette gjøres til lagleder på det Ridabulaget som er satt opp som hjemmelag. Kontaktinfo på lagledere finnes på www.ridabufotball.no
 • Spillere som tidligere har gjennomført klubbdommerkurs må også ta det samme kurset hvert år for å kunne dømme.
 • Alle trenere og lagledere i barnefotballen bør også delta på vårens dommerkurs for å ivareta klubbens dommere i rollen som kampvert


TURNERINGER / CUPER

 • Klubben dekker påmeldingsavgiften til 2 turneringer pr. lag gjennom sesongen. Andre utgifter som for eksempel deltakerkort, transport og overnatting må lagene dekke selv. Laglederne oppfordres til å være nøkterne i antall cuper man deltar på
 • 11’er lag ytes ytterligere turneringsstøtte til deltakelse på større turneringer som går over flere dager. Avtales etter søknad til sport@ridabufotball.no
 • Alle lag er forpliktet til å delta på Totte-cup som arrangeres på RIDABUDAGEN siste helga i april. Dette er en internturnering med fokus på sosialt samvær på tvers av årstrinnene og en del av dommeropplæringen for klubbens nye dommerrekrutter. Familie og venner oppfordres til å møte opp for å se fruktene av klubbens arbeid for barn og unge i nærmiljøet
 • Klubbens A-lag skal være selvfinansierende og står i tillegg som arrangør av Totte-cup og Ridabus fotballskole i august.

 

PÅMELDING TIL SERIESPILL

Viktige datoer for påmelding til seriespill:
15. januar - eldre lag
1. februar - 7ér
1. mars - resten

Det skal gis beskjed til FIKS ansvarlig på e-post bane@ridabufotball.no om påmelding av lag innen de fastsatte datoene.

 

TRENINGSTIDER / BANETILDELING

Meld treningstider og planlagte kamper til bane@ridabufotball.no og følg med på hjemmesiden vår på /baner/trening og baner/kunstgras (her står henholdsvis planlagte treninger og kamper). Det oppfordres til at trenerne fordeler den plassen som er tilgjengelig mellom seg etter beste evne. Årsaken til at vi ikke har klare avgrensede tildelte treningstider er at vi ser at anlegget da ofte står tomt/ubenyttet. I mellomperioden april/mars hvor vi går fra innetrening til utetrening skal det ikke foregå treningskamper på kunstgress man-tors. En skal bruke ledig tid på fredag eller helg. En skal etter beste evne også få ordinære kamper i mellomperioden flyttet til helgene.

 

FORSIKRINGER

 • Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.
 • For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.
 • Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.
 • Spillere som har fylt 12 år må være registrert i Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS) som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Lagene må så raskt som mulig gjennomgå sine spillere i FIKS for å forsikre seg om at alle som skal spille fotball i serie og cuper ligger inne i FIKS (Liste sendes ut av styret). Dette er den eneste muligheten for at spillerne er SPILLEBERETTIGET og FORSIKRET. Lagledere må gi rask beskjed til web@ridabufotball.no om spillere slutter. Disse spillerne må INAKTIVISERES / SLETTES av klubben
 • Alle skader må være innrapportert via skadeskjema på https://partner.lagsforsikring.no/nff/ Skademeldingen skal fylles ut av skadelidte/foresatte
 • Idrettens Skadetelefon (02033) skal bestille utredning og behandling hvis Fotballforsikringen skal dekke kostnaden
 • Alle har fått tildelt lagsforsikring og spillerne/foreldrene må på eget initiativ kjøpe seg opp for å få en bedre dekning. Vi anbefaler at alle lagene informerer spillere og foreldre i klubben om tilbudet med utvidet forsikring.

 

POLITIATTEST

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
Trenere, lagledere eller andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming som har ansvars- eller tillitsforhold i RIDABU IL, samt styret og utvalg er omfattet av ordningen.

Dere kan laste ned bekreftelse på formål med politiattest her.............
Fyll ut Navn, Personnummer og Dato. Lagre dokumentet.
Dette får dere brukt for når dere skal søke elektronisk her:

https://attest.politi.no

Når dere får attesten fra Politiet skal denne vises frem til den som har ansvaret for politiattester i Ridabu IL, Rune Slaatten. Den skal ikke arkiveres hos Ridabu IL.

 

REN UTØVER - RENT IDRETTSLAG

Ridabui IL er et "Rent Idrettslag". Målet vårt er at at utøvere og støtteapparat tar et aktivt standpunkt for en ren og ærlig idrett og har kjennskap til grunnlegende fakta om antidoping.

Antidoping Norge kan gjennomføre dopingkontroller uten forvarsel både i og utenfor kamp?

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. "Ren Utøver", er et e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Gå inn på www.renutover.no , "Ren Utøver" gir elementær antidopingopplæring på en overkommelig måte. Det tar ca. 50 minutter å gjennomføre alle modulene, men det er slett ikke nødvendig å ta alt på en gang. Foresatte må gjerne være med når utøveren gjennomfører leksjonene, slik når budskapet lenger. Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post.

Denne videresender du til okonomi@ridabuforball.no slik at vi kan ha en oversikt over hvor mange som har utført opplæringen.

Klikk deg inn på renutover.no og sett i gang!

https://antidoping.no/kontroll/tips-oss-om-doping/

 

RIDABU IL SIN ALKOHOLPOLICY

I Ridabu IL vil vi legge vekt på å skape gode holdninger som forplikter både utøvere, trenere/lagledere og foreldre/foresatte så lenge de er med i klubben

 • Alle som representerer Ridabu IL, det være seg på cup/samling, idrettsarrangement, og reiser hvor lag/utøvere deltar, skal ikke nyte alkohol i en slik forbindelse. Dette gjelder for alle utøvere/ ledere/trenere og andre som har en ansvarsoppgave for klubben.
  Foreldre som er med på arrangement som spillere er deltakere på, skal ikke nyte alkohol i nærheten av utøverne.
 • Klubbhuset skal være alkoholfritt.

Black River Park skal være alkoholfri under alle idrettsarrangementer.

 

OVERGANGER I RIL

Gå inn på linken og følg instruksjonene for utfylling av overgangsskjema:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/

 • Samtykkeskjema må lastes opp.
 • Fyll ut personalia og få underskrifter.
 • Er perosen under 18 år må foresatte skrive under.
 • Send over skjema til Ole Johnny Sund, som er ansvarlig for overganger i klubben, på e-post ole-johnny.sund@norsk-tipping.no
 • Han kontakter klubb, fyller inn alt som mangler i skjemaet (pga at det er meget viktig å flylle ut på rett måte) og legger så inn alt i FIKS.
 • Du bil få en tilbakemelding når alt er i orden med overgangen.
 • Husk å legg inn ny spiller i KX web

Styret og sportslig utvalg

Hele laget gjør deg god
Ridabu Fotball

Postboks 9, 2322 Ridabu

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift